Logga 4 st

Ny elsäkerhetslag gäller från 2017-07-01

Den nya lagen innebär en del förändringar för oss som tidigare arbetat med kabelförläggning med behörighet BB3.
 Behörighetsklass BB3 försvinner, men särskild verksamhet ”kabelförläggning” omfattas av motsvarande kompetenskrav.

Enligt den nya elsäkerhetslagen skall företag som arbetar med elinstallationer i huvudsak uppfylla tre grundregler

  • Registrera företaget som elinstallatör hos Elsäkerhetsverket
  • Utveckla ett egenkontrollprogram för att säkerställa kompetensnivå mm
  • Utse eller knyta till sig en behörig elinstallatör för regelefterlevnad 

Företag som enbart utför ”kabelförläggning” undantas från kravet att ha en behörig elinstallatör för regelefterlevnad. Krav på egenkontrollprogram och registrering av företaget hos elsäkerhetsverket gäller fortfarande. 

Krav på utförande
Med ”kabelförläggning” avses att utföra följande elinstallationsarbete i anläggningar och anläggningsdelar för överföring av el i elnät som är koncessionspliktiga:

  • förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina
  • att utföra lindragning och utdragning av hängkabel 

I elnät som är icke koncessionspliktiga får dessa företag:

  • samtidigt förlägga jordkabel vid elinstallationsarbete enligt första punkten 

De företag som inte registrerat sig hos Elsäkerhetsverket, får i detta sammanhang endast utföra arbeten som omfattar:
 

  • schaktning för kabelgrav och återfyllnad ovan kabelmarkeringsbandet